JAVA – funkcja uppercase

Własna wersja funkcji uppercase w Java:

package fun_uppercase;
 
public class Main {
 
 /* funkcja przyjmująca jako parametr dowolny napis.
  * Na wyjściu funkcji zwracany jest łańcuch, w którym
  * wszystkie małe litery zostają zamienione na duże. 
  * Pozostałe znaki nie są zmienione.
 
 * 
 */
  public static String upperCase(String napis)
 {
   String wynik=""; // zmienna wynikowa, w której trzymany będzie gotowy napis
   char znak;  // zmienna przechowująca pojedyncze znaki ze zmiennej napis
   int kod_ascii;// tutaj będziemy przechowywać kod ASCII danego znaku
   for (int i = 0 ; i < napis.length() ; i++)  
   {
     znak = napis.charAt(i); // pobieramy literę na zadanej pozycji i
     // małe litery w kodzie ASCII mają numery od 97 do 122
     // sprawdzamy zatem, czy kod ASCII naszej wybranej litery jest w tym przedziale
     // w tym celu najpierw należy rzutować typ char na typ int
     kod_ascii = (int) znak; // tutaj możemy również rzutować niejawnie
 
     // różnica w kodzie ASCII pomiędzy małą a wielką literą to 32
     // aby więc zmienić małą literę na wielką należy od jej kodu ASCII
     // odjąć 32. 
     if (kod_ascii >=97 && kod_ascii <=122)
     {
       kod_ascii = kod_ascii - 32;
       znak = (char)kod_ascii; // tym razem rzutujemy int na znak char
       // a więc sprawdzamy jaki znak z tablicy ASCII odpowiada danej liczbie
     }
     wynik = wynik + znak; // znak char zostaje doklejony do napisu wynikowego
   }
 
   return wynik;
 }
 
  public static void main(String[] args) {
 
    String przykladowy_napis = "ala ma 2 koty i psa";
    przykladowy_napis = upperCase(przykladowy_napis);
    System.out.println(przykladowy_napis);
  }
}

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>