JAVA – pliki tekstowe (zapis i odczyt)

Przykłady zapisywania i odczytywania danych do pliku tekstowego.

 
 
package pliki;
 
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.Scanner;
 
public class PlikiMain {
 
  // pliki tekstowe
 
  // dodanie throws IOException do nagłówka funkcji jest konieczne, ponieważ
  // wewnątrz tej funkcji nie zamierzamy obsługiwać ewentualnych wyjątków,
  // ale przekazać je dalej
  public static void odczytPlikuTekstowego(String nazwa) throws IOException {
    // klasa FileReader służy do odczytu plików tekstowych
    // następuje automatyczna konwersja odczytanych bajtów na znaki
    // unicode (16 bitowe)
    FileReader plikWe = null;
    try {
      plikWe = new FileReader(nazwa);
      System.out.println("Odczyt znak po znaku:\n");
      int c;
      // odczyt pliku znak po znaku i wyświetlenie na ekranie monitora
      while ((c = plikWe.read()) != -1) { // jeżeli c = -1 to koniec pliku
        System.out.print((char)c);
      }
    } finally { // klauzula finally służy do wykonania instrukcji
          // niezależnie od tego kiedy i w jaki sposób (normalnie lub
          // przez wyjątek) zostało zakończone wykonywanie bloku try
      if (plikWe != null) {
        plikWe.close(); // zamknięcie pliku
      }
    }
    // odczyt wiersz po wierszu
    BufferedReader plik2 = null;
    try {      
      plik2 = new BufferedReader(new FileReader(nazwa));
      System.out.println("\n\nOdczyt buforowany:\n");
      String l = plik2.readLine();
      while (l != null) {
        System.out.println(l);
        l = plik2.readLine();
      }
    } finally {
      if (plik2 != null) {
        plik2.close();
      }
    }
  }
 
  public static void zapisPliku(String nazwa) throws IOException {
    FileWriter plikWy = null;
    try {
      // tworzy nowy plik jeżeli nie istnieje, w przeciwnym przypadku
      // usuwa zawartość pliku i nadpisuje od początku
      plikWy = new FileWriter(nazwa);
      // zapis łańcucha
      String tekst = "Dziś jest piękny dzień\nna egzamin z programowania.\n";
      plikWy.write(tekst);
      // zapis po znaku
      for (char z = 'a'; z <= 'z'; z++) {
        plikWy.write(z);
        plikWy.write('\n');
      }
 
    } finally {
      if (plikWy != null) {
        plikWy.close();
      }
    }
    // teraz zapis przy użyciu klasy PrintWriter, która ma metody znane z
    // System.out
    PrintWriter plik2 = null;
    try {
      // true w konstruktorze FileWriter otwiera plik w trybie dopisywania
      // na końcu
      plik2 = new PrintWriter(new FileWriter(nazwa, true));
      plik2.println("Potęgi liczby 2 <= 1 mln");
      for (int i = 1; i <= 1000000; i *= 2) {
        plik2.format("%6d%n", i);
      }
    } finally {
      if (plik2 != null) {
        plik2.close();
      }
    }
  }
 
  public static void odczytFormatowany(String nazwa) throws IOException {
    Scanner plikWe = null;
    try {
      // "cebulkowy" sposób tworzenia obiektu klasy Scanner
      // BufferedReader zapewnia efektywny odczyt pliku dzięki
      // odczytowi blokowemu a nie znak po znaku
      plikWe = new Scanner(new BufferedReader(new FileReader(nazwa)));
      // sposób mniej efektywny też działa
      // plikWe = new Scanner(new FileReader(nazwa));
 
      // wczytaj kolejno wszystkie wyrazy (tokeny) z pliku, zsumuj te które
      // są liczbami całkowitymi
      int suma = 0;
      while (plikWe.hasNext()) { // czy jest coś do odczytu?
        if (plikWe.hasNextInt()) {
          int l = plikWe.nextInt();
          suma += l;
        } else {
          plikWe.next(); // wczytaj kolejny "wyraz", ale nie rób z nim nic
        }
      }
      System.out.format("Suma wczytanych liczb wynosi: %d\n", suma);
    } finally {
      if (plikWe != null) {
        plikWe.close();
      }
    }
  }
 
  public static boolean czyPlikIstnieje(String nazwa) {
    // Klasa File w Javie służy do reprezentacji i zarządzania ścieżkami do
    // plików i folderów, można jej użyć np. do sprawdzenia, czy dany plik
    // istnieje, jak pokazano poniżej.
    File f = new File(nazwa);
    return f.exists() && f.isFile();
  }
 
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    String nazwaPliku = "test.txt";
 
    if (czyPlikIstnieje(nazwaPliku)) {
      System.out.println("Plik " + nazwaPliku + " istnieje");
    } else {
      System.out.println("Nie ma pliku o nazwie " + nazwaPliku);
    }
 
    zapisPliku(nazwaPliku);
    odczytPlikuTekstowego(nazwaPliku);
    odczytFormatowany(nazwaPliku);
  }
}

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>