JAVA – Wczytywanie i wyświetlanie danych

Przykłady wczytywania i wyświetlania danych w języku JAVA:

 
package wczytywanie;
 
// Importowanie biblioteki potrzebnej do wczytywania danych
import java.util.Scanner;
 
public class Main {
 
  public static void main(String[] args) {
    /*
     * Przykład wczytywania i wyświetlania liczb (danych)
     */
    // Stworzenie obiektu klasy Scanner z parametrem System.in
    // Ten obiekt posłuży do wczytywania liczb (danych)
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    // Przed wczytywanie danych należy poinformować użytkownika, 
    // co konkretnie ma wykonać:
    System.out.println("Podaj liczbę całkowitą");
    int a = in.nextInt(); // w tym przypadku metoda obiektu in 
               // (klasy Scanner) nextInt() powoduje wczytanie
               // liczby całkowitej z klawiatury.
 
    // Wyświetlenie tekstu oraz wartości wczytanej liczby:
    System.out.println("Wczytana liczba, to: " + a);
 
    /*
     * Obiekt in posiada więcej metod, których listę można zobaczyć
     * po wpisaniu:
     * in.
     */
    //Dane można też wczytywać do wcześniej zadeklarowanych zmiennych:
    System.out.println("Podaj nową liczbę całkowitą");
    a = in.nextInt();
    System.out.println("Wczytana liczba, to: " + a);
 
    // Oczywiście istnieje możliwość wczytania liczby rzeczywistej:
    System.out.println("Podaj liczbę rzeczywistą");
    float f = in.nextFloat();
 
    System.out.println("Wczytana liczba, to: " + f);
 
    // Metoda println powoduje wyświetlenie komunikatu i przejście do nowej
    // linii natomiast metoda print tylko wyświetla komunikat:
    System.out.print("Komunikat 1a");
    System.out.print("Komunikat 2a");
    System.out.println(); // Nowa linia
    System.out.println("Komunikat 1b");
    System.out.println("Komunikat 2b");
 
    // Przejście do nowej linii można również wymusić wstawiając znak '\n'
    System.out.print("Komunikat 1c\nKomunikat 2c\n");
 
    // W podobny sposób można wstawić znak tabulacji itp.
    System.out.println("Komunikat 1d\tKomunikat 2d");
 
    // Dodatkowo można zastosować wyświetlanie danych podobne do
    // znanego printf
    // %f oznacza, że w to miejsce zostanie wstawiona liczba rzeczywista
    // %d oznacza, że w to miejsce zostanie wstawiona liczba całkowita
    System.out.format("Podana liczba całkowita wynosi %d, natomiast "
            + "rzeczywista %f. Wynik dzielenia: %f\n", a, f, a/f);
 
    // W tym przypadku można wyświetlić również liczbę rzeczywistą z 
    // dokładnością do określonego miejsca po przecinku. Wystarczy wtedy 
    // pomiędzy znakiem '%' a oznaczeniem 'f' dopisać kropkę '.' i liczbę 
    // oznaczającą dokładność. Np. %.3f oznacza, że liczba ma zostać
    // wyświetlona na 3 miejsca po przecinku.
    System.out.format("L. rzeczywista %.3f. Wynik: %.2f\n", f, a/f);
 
    System.out.format("\nPI: %.4f, %.3f, %.2f, %.1f, %.0f\n",
                 Math.PI, Math.PI, Math.PI, Math.PI, Math.PI);
  }
 
}

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>