Wskaźniki i tablice dynamiczne

#include <iostream>
 
using namespace std;
 
double dodaj_liczby(int a, int b) {
  return a + b;
}
 
int main(int argc, const char *argv[])
{
  int a = 10, b = 20;
 
  // Tworzenie wskaźników. Wartością wskaźnika jest adres w pamięci komputera.
  // Operator & pobiera adres zmiennej, np. &a zwraca adres zmiennej a.
  int* wsk1 = &a;
 
  // *wsk1 - odwołanie do zmiennej wskazywanej przez wskaźnik
  // wsk1 - odwołanie do wskaźnika, przy wyświetleniu pokaże wskazywany adres
  // w postaci szesnastkowej
  cout << *wsk1 << " adres: " << wsk1 << endl;
 
  // Zmiana wartości wskazywanej zmiennej
  *wsk1 = 13;
  cout << "nowa wartość a: " << a << endl;
  b = *wsk1; // równoważne b = a
 
  // Wskaźnikowi można przypisać adres przechowywany przez inny wskaźnik
  int *wsk2 = wsk1;
  *wsk2 += 1; // teraz a = 14
 
  // Tworzenie zmiennej dynamicznej (na stercie) - operator new
  double* wsk3 = new double; // Zwraca adres przydzielonej pamięci
  // Nowa zmienna ma nieokreśloną wartość, chociaż w większości kompilatorów
  // domyślnie przypisywana jest wartość 0 dla typów wbudowanych.
  cout << *wsk3 << " adres wsk3: " << wsk3 << endl;
  // Gdy zmienna dynamiczna nie jest potrzebna należy ją usunąć z pamięci przy
  // użyciu operatora delete.
  //
  // Zwolnienie pamięci operatorem delete nie zmienia adresu wskaźnika, mimo
  // że wkaźnik nadal przechowuje ten sam adres w pamięci, to jednak pamięć ta
  // została zwolniona i nie jest już dłużej dostępna
  delete wsk3;
  cout << "adres wsk3: " << wsk3 << endl;
 
  // Można również podać domyślną wartość w nawiasach, nie działa dla tablic.
  wsk3 = new double (5);
  cout << *wsk3 << " adres wsk3: " << wsk3 << endl;
  delete wsk3;
 
  char nazwisko[] = "Kowalski";
  // Nazwa tablicy jest domyślnie wskaźnikiem do pierwszego jej elementu
  char* wsk4 = nazwisko; // równoważne wsk4 = &nazwisko[0];
  cout << wsk4 << endl;
 
  // Wskaźniki umożliwiają dostęp do pamięci podobnie jak tablice
  cout << "Czwarty znak łańucha: " << wsk4[3] << endl;
 
  // Tworzenie dynamicznej tablicy
  int* dtab = new int[a];
  // lub int (* dtab) = new int[a];
  // Usuwanie dynamicznej tablicy
  delete [] dtab;
  // Możliwe jest tworzenie tablic o większej liczbie wymiarów
  // Tylko skrajny lewy wymiar tablicy może być określany dynamicznie, reszta
  // musi być wyrażeniami stałymi.
  int (* tab2w)[10] = new int[a][20/2];
  tab2w[2][4] = 5;
  cout << tab2w[2][4] << endl;
  // Usuwanie podobne jak poprzednio.
  delete [] tab2w;
  // Operator new w przypadku niepowodzenia rzuca wyjątek std::bad_alloc
  // wsk3 = new double[2000000000];
 
  // Można również użyć wersji, która nie generuje wyjątków.
  wsk3 = new (nothrow) double[2000000000];
  cout << wsk3 << endl; // 0 - ponieważ alokacja nie powiodła się 
  delete [] wsk3; // jeżeli wskaźnik jest równy 0 to nic się nie stanie
 
  // Tworzenie tablic wielowymiarowych w przyadku, gdy więcej niż jeden wymiar
  // jest dynamiczny jest nieco bardziej złożone
  int** tab3 = new int*[a];
  for (int i = 0; i < a; i++) {
    tab3[i] = new int[b];
  }
  // Zwalnianie pamięci
  for (int i = 0; i < a; i++) {
    delete [] tab3[i];
  }
  delete [] tab3;
 
  // Można również tworzyć wskaźniki do funkcji.
  // Nazwa funkcji jest równocześnie jej wskaźnikiem.
  double (*wfun) (int, int) = dodaj_liczby;
  cout << wfun(5, 12) << endl;
  return 0;
}

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>